Over dono.guide

 
Dono.guide is een platform dat door SOCIALware vzw is ontwikkeld met de steun van de Koning Boudewijnstichting, naar een model van GuideStar International. Met dit project wordt een doelstelling van algemeen belang nagestreeft. Er zijn geen commerciële oogmerken mee gemoeid.
Dit project is uitgewerkt in partnerschap met de Koning Boudewijnstichting, sleutelorganisatie van de filantropie, met de medewerking van de Nationale Bank van België en enkele actoren uit de Social Profit-sector.

De technische en operationele uitwerking van het project is uitgevoerd in samenwerking met GuideStar International.

Waarom dono.guide?

Er zijn drie hoofdredenen waarom dit project werd opgezet :

1. Organisaties in de social profit spelen in ons land een belangrijke rol:
 • Bij de Kruispuntbank van Ondernemingen zijn ongeveer 120.000 verenigingen geregistreerd in België. Men schat over het algemeen dat er daarvan ongeveer 70.000 ook echt actief zijn.
 • 17.000 verenigingen beschikken over werknemers. De andere werken uitsluitend met vrijwilligers.
 • Organisaties uit de social profit vertegenwoordigen ongeveer 10,5% van het betaald werk in ons land. Als we het hebben over toegevoegde waarde – dat wil zeggen: de bijdrage aan het bruto binnenlands product (BBP) – dan is de bijdrage van verenigingen zonder winstoogmerk te vergelijken met die van de financiële of de bouwsector, en ligt ze hoger dan die van de gezondheidssector.

2. De organisaties in de social profit halen hun legitimiteit uit hun sociale doelstellingen en hun meerwaarde voor de samenleving. Precies om die legitimiteit te bestendigen zijn doorzichtigheid en ‘accountability’ bijzonder belangrijk, zeker waar het gaat om het grote deel van hun inkomsten dat van derden komt (overheden en schenkers).
 
3. Betrouwbaarheid en vertrouwen zijn in onze samenleving belangrijke waarden, niet alleen voor commerciële ondernemingen of financiële instellingen, maar ook voor organisaties in de social profit. Transparantie, ‘accountability’ en verantwoordelijkheid zijn dus van cruciaal belang om een vertrouwensklimaat te creëren en zo kunnen de meerwaarde voor de samenleving en de kwaliteit op de voorgrond treden.

   

Onze missie

 • Dono.guide wil een essentieel kruispunt worden voor actoren in de social profit. De uitgebreide gegevensbank met organisaties uit de sector zal in belangrijke mate bijdragen tot de transparantie van de sector en zal uitwisselingen tussen actoren aanmoedigen. Wij zullen met name waken over de kwaliteit en het up-to-date karakter van de informatie over de verenigingen en stichtingen in ons land. De toegang tot die informatie is gratis.
 • Elke vereniging beschikt gratis over een eigen fiche met de contactgegevens, missie, activiteiten, beslissingsorganen en financiële informatie. Elke organisatie zonder winstoogmerk kan haar fiche aanmaken en op punt stellen. De verenigingen keuren zelf de inhoud goed van wat over hen gaat. 
 • Het is niet de bedoeling van de website om te organisatie van geloofsbrieven te voorzien, ze te evalueren of er een oordeel over uit te spreken. Dono.guide heeft wel de ambitie om de informatie die van het verenigingsleven zelf uitgaat te kanaliseren en te standaardiseren. Het doel is niet ‘goede punten’ toe te kennen of kwaliteitslabels uit te delen.

 

Onze informatiebronnen

Om de organisaties niet nodeloos te belasten en omdat we naar administratieve vereenvoudiging streven, heeft Dono.guide ervoor gekozen om zoveel mogelijk gegevens te integreren uit bestaande bronnen:

 • Het kan gaan om officiële bronnen: de gegevens van de Nationale Bank van België, de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Belgisch Staatsblad;
 • Of om grote actoren uit de burgersamenleving, zoals federaties als ACODEV en COPROGRAM.

De informatie die wij verzamelen wordt vervolgens door de organisaties aangevuld en goedgekeurd.

 

Tot wie richt dono.guide zich?


Iedereen kan de website Dono.guide gratis raadplegen. Die richt zich tot een ruim publiek:

 • de mogelijke schenkers, zowel fysieke personen als ondernemingen. De informatie die ter beschikking wordt gesteld is correct en objectief. Schenkers hebben hier een eerste informatiebron en kunnen daarop vertrouwen om keuzes te maken;
 • iedereen die actief is in het verenigingsleven en die informatie wil over andere organisaties, met name om contacten aan te knopen of partnerschappen aan te gaan;
 • vrijwilligers;
 • publieke overheden;
 • … 

 

Welke organisaties vindt u op dono.guide?

Het gaat om organisaties die actief zijn in de social profit-sector en die beantwoorden aan de volgende criteria:

 • Organisatorisch: ze hebben een zekere duurzaamheid en er is een goed afgebakende organisatiestructuur (met minstens een raad van bestuur die regelmatig samenkomt).
 • Vrijwillig engagement: de organisaties werken meestal op basis van een vrijwillig engagement van hun bestuurders en van hun leden en/of vrijwilligers. Dit belet uiteraard niet dat een organisatie met betaald personeel kan werken.
 • Privékarakter: de organisaties zijn gegroeid uit een privé-initiatief en onderscheiden zich institutioneel van de overheden (zowel als morele persoon als in hun werkingsorganen. Vertegenwoordigers van de overheid nemen daarin geen dominante plaats in).
 • Autonomie: de organisaties beschikken over een belangrijke mate van administratieve onafhankelijkheid, wat weerspiegeld wordt in de interne beslissings- en controlemechanismen.
 • Geen persoonlijke verrijking: de organisaties verstrekken aan hun leden of bestuurders geen voordelen met het oog op persoonlijke verrijking. Het is wel toegestaan en legitiem dat zij op een billijke manier worden betaald voor het werk dat ze uitvoeren.

Wie is SOCIALware vzw?

Gesticht in 2007 heeft de vzw SOCIALware, www.socialware.org, als doel de verenigingen te helpen om hun sociale impact te vergroten dankzij technologie door middel van 2 programma’s:

  |
 • Een donatieprogramma voor software en computeruitrusting - www.socialware.be Dit programma draagt ​​bij tot de verbetering van de computerplatforms van verenigingen door hen in staat te stellen om passende technologie te verwerven door middel van donaties van Adobe, Cisco, FluidSurveys, Microsoft, SAP, Symantec, .... Tot op heden zijn meer dan 80 miljoen euro aan donaties verdeeld.
 • Het programma Dono.guide - www.dono.guide - dat gratis informatie verzamelt en aanbiedt over de activiteiten, behoeften en financiën van verenigingen.

De projecten van SOCIALware vzw genieten de steun van de Koning Boudewijnstichting en de Nationale Loterij alsook van regionale en nationale overheden (Waals Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, Ontwikkelingssamenwerking).