Algemene Voorwaarden

Aansprakelijkheid en privacy   

Het project Dono.guide is opgezet door SOCIALware naar een internationaal model dat werd ontwikkeld door Guidestar. Met dit project streeft SOCIALware een doelstelling van algemeen belang na, namelijk het ter beschikking stellen van transparante informatie over de social profit sector. Er zijn geen commerciële oogmerken mee gemoeid.

 

Aansprakelijkheid

Een belangrijk deel van de informatie op Dono.guide wordt aangeleverd door derden. Deze informatie kan aangepast worden door organisaties zelf of door Dono.guide op vraag van de organisatie. Dono.guide besteedt de nodige zorg en aandacht om alle informatie zo volledig en actueel mogelijk aan te bieden. Niettegenstaande is het mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Dono.guide kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
Dono.guide is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van haar website en het downloaden van bestanden van de website.
Onze website verwijst ook naar sites van derden. We hebben geen controle over de aard, de volledigheid noch de juistheid van de informatie op deze websites en zijn derhalve niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Door de aard van het internet kunnen we geen toezicht uitoefenen op wie er naar onze site doorverbindt. De aanwezigheid van een link op een andere site betekent dus niet dat we die site zouden goedkeuren of aanbevelen.

Bescherming van het auteursrecht

Alle teksten, foto’s, illustraties en andere items op deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Wilt u ze reproduceren of meedelen aan een publiek, in welke vorm ook, dan moet u hiervoor onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming krijgen, tenzij dat niet nodig is volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Zo heeft u bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor gebruik in private of huiselijke kring. Toelating vragen voor reproductie kan via info@dono.guide

Privacy

Wanneer u zich registreert op Dono.guide levert u ons op vrijwillige basis gegevens aan over uw organisatie, uzelf en andere personen in uw organisatie. U bevestigt dat u toelating geeft om deze gegevens te publiceren. Wij wijzen u erop dat Dono.guide nauwgezet de wet van 11 december 1998 naleeft tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
Dono.guide staat open voor samenwerking met en het uitwisselen van door haar verzamelde en aan haar verstrekte gegevens aan derden, dit in het bijzonder in het kader van studies en projecten in het kader van de social profit sector. De informatie die U verschaft middels of na registratie zullen evenwel in geen geval aan commerciële organisaties of om commerciële redenen aan derden  worden vrijgegeven. Bij het verstrekken van data aan derden zullen wij steeds bedingen dat de verstrekte data transparant en met respect behandeld wordt, dit zowel wat betreft de data als wat betreft de organisatie van wie de informatie afkomstig is.

U kan onze website anoniem bezoeken. We verzamelen geen individuele identificatiegegevens van bezoekers. Via meetsoftware volgen we weliswaar op welke pagina’s op onze sites het populairst zijn, hoe vaak bezoekers terugkomen enz. Maar dit gebeurt niet op individuele bezoekersbasis. Deze anonieme gegevens dienen enkel om de inhoud van onze website te kunnen verbeteren.
U heeft steeds het recht om uw gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of uw gegevens te laten verwijderen. Daarvoor zendt u ons een e-mail (info@dono.guide) of een brief (SOCIALware vzw - Dono.guide, Louisalaan 65/11, 1050 Brussel). Indien u zich heeft geregistreerd, kunt u uw adresgegevens op elk moment online raadplegen of corrigeren.

Dono.guide kan de algemene voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing wijzigen, waarbij de wijziging onmiddellijk van kracht wordt.

Heeft u vragen of commentaar bij deze algemene voorwaarden? Neem dan contact met ons op via info@dono.guide